استاد فاطمی نیا:

انسان بد اخلاق و غضبناک از عبادتش بهره نمی برد. نمازش باعث عروج او نمی شود. ممکن است عبادات و مستحباتی انجام دهد، اما با یک غضب و سوء خلق ، همه را از بین می برد!