بسم الله الرّحمن الرّحیم

وقتی تمام زیبایی های زندگی برایت در یک لبخند معنا می شود....