بسم الله الرّحمن الرّحیم


1. در “عشق را زیر باران باید جست”


تیرش جا افتاده است!


یعنی زیر باران تیر ….


عباس شهادت دهد!


 


2. هر شب سکینه


خواب دو دست می بیند


با ناله می پرد از خواب


“با همین دستها


بی دست کردم


تو را عمو…”


 


3. عباس می آموزد


همیشه تقدم با امام است


حتی در آب، حیاتی ترین مادۀ حیات…


و من


العفو تا کی سر دهم


تا خدا راضی شود


از این همه خود را بر تو ترجیح دادن ها!


منبع:http://alammdar.ir